Archive for the ‘Politik’ Category

Jeg stiller op til KV 17 for Alternativet i Gribskov

Sunday, October 29th, 2017

Fordi jeg er bekymret for nationens udvikling og vil gerne være med til at skubbe udviklingen tilbage på sporet.

Alternativet er det parti som bedst matcher mine holdninger, som i øvrigt er mine egne og som ingen andre skal stå på mål for, men som er et udtryk for hvad jeg vil arbejde for. 

Mine Holdninger:

Jeg var meget imod invasionen af Irak, som var udløsende faktor for urolighederne i Libyen og Syrien og har skabt urimelige lidelser for millioner af mennesker  som vi efterfølgende afviser at hjælpe. Mere end 600.000 uskyldige civile Irakere har mistet livet på grund af invasionen. Så hvem er det egentlig der er “ the bad gays ”?

Jeg var meget imod kommunal reformen som har givet mindre demokrati og dårligere kommunal service uden at det har givet de lovede besparelse på driften.

Jeg var meget imod politireformen som har givet dårligere servicering af borgerne, mindre sikkerhed og mere utryghed.

Jeg er meget imod byggeriet af ‘supersygehuse’ som allerede nu er meget dyrere end forudsat og allerede nu har betydet nedlæggelse af en lang række velfungerende mindre lokale sygehuse.

Og hvorfor f…… har vi bestilt de tåbelige kampfly. Vi kunne fint have fået dækket samtlige vores behov og forpligtelser med svenske fly til den halve pris. Og de kan flyve. I øvrigt mener jeg at vi skal bruge færre penge på militært isenkram og flere penge på at hjælpe med mennesker i nød.

Jeg er til gengæld varm tilhænger af borgerløn/ubetinget basisindkomst. Det vil betyde et opgør med kontrolsamfundet, bedre konkurrenceevne, mindre bureaukrati, mere frihed og mere liv i lokalsamfundene.

Jeg går ind for legalisering af cannabis samt legal adgang til narkotika for registrerede misbrugere. Principielt mener jeg at voksne mennesker selv må bestemme over deres liv, og ser gerne at staten tager kontrol over markedet, frem for at det ligger hos banderne. Indtægten skal øremærkes til forebyggelse, oplysning og misbrugsbehandling

Jeg vil have landbetjenten tilbage. I ethvert bysamfund skal der være en lokal erfaren betjent som kender de lokale, har føling med hvad der foregår og har borgernes tillid.

Jeg går ind for mere lokal selvbestemmelse. Lokalsamfundene skal have rådighed over en del af deres skatteindbetalinger til lokale formål.

Jeg vil have bedre forhold for de offentligt ansatte med mere selvbestemmelse, færre skemaer og mere tid. Det vil give mindre stress, færre sygemeldinger, mindre vikarforbrug   

Jeg tror generelt ikke på udliciteringer. Med en ordentlig ledelse vil det altid give mere service pr. krone når der ikke skal være afkast til private investorer samtidig med at der skal bruges offentlige ressourcer på udarbejdelse af licitationsmateriale, kontrakter og kontrol.

Jeg går ind for skat på finansielle transaktioner: Hver gang der flyttes penge skal der betales 1/1000 i skat. Også når der handles værdipapirer, optioner og valuta. Det er nemt at administrere og vil give en betydelig indtægt, primært fra spekulation.   

Jeg mener at erhvervsskatten skal sænkes og på længere sigt fjernes helt. Den er stærkt konkurrenceforvridende over for de virksomheder som betaler skat i DK.

Til gengæld skal udbyttebeskatningen hæves til samme niveau som personbeskatningen.  

Jeg mener at vi skal passe bedre på miljøet og mindske brugen af sprøjtegifte. Antallet af flyvende insekter er faldet med 75% over de sidste 30 år. Det kan godt være at det betyder dyrere fødevarer, men vi har efter min mening ikke noget valg, hvis vores børnebørn skal skal have en chance for et godt liv. Og at der er ikke kan produceres fødevarer nok til verdens voksende befolkning er efter min mening rent spin.

Kommunalt vil jeg arbejder for:

 • at optimere Gribskovs økonomi og begrænse brugen af eksterne konsulenter.
 • at Gribskov kommunale opgaver løses af Gribskov kommune, gerne i samarbejde med de tilstødende kommuner.
 • at Gribskovs lokalråd inddrages mere og får større indflydelse på lokale anliggender.
 • at Gribskov bliver blandt de mest erhvervsvenlige i landet.
 • at Gribskov bliver førende inden for bæredygtig omstilling.
 • at Gribskov får landets bedste forhold for iværksættere.
 • at Gribskovs børn får maksimal støtte hvis de mistrives. Omsorgssvigt kan føre til psykisk sygdom og psykisk syge er enormt omkostningstunge, så det er menneskeligt og økonomisk meget vigtigt at ingen børn mistrives.

Er du enig og har stemmeret i Gribskov så stem på mig. Er du ikke enig så stem på en anden. Helst en fra Alternativet .:)

Overvågning

Wednesday, January 28th, 2015

Det bør være hævet over enhver tvivl at folketingsmedlemmer, embedsmænd og ministre er ærlige og oprigtige mennesker som ikke har noget at skjule.

Alligevel opleves det jævnligt at enkelte af disse mennesker beskyldes for at have begået ulovligheder, med deraf følgende kostbare undersøgelser som sjældent kommer til bunds i disse sager.

Det betyder at befolkningen mister tilliden til landets ledelse.

Lad mig derfor foreslå at alle ovennævnte udstyres med et kamera, som optager alt hvad disse mennesker gør og siger, at deres telefonsamtaler optages og at deres aktiviteter på smartphones, tablets og andet it udstyr optages. Det hele skal opbevares på sikrede servere og må kun tilgås af sikkerhedsgodkendte personer efter pålæg fra en dommer i tilfælde at uregelmæssigheder, som f.eks. skattesagen.

Jeg kan ikke forestille mig at nogen ærlige og oprigtige personer vil have noget at indvende imod dette tiltag. Kun de som har noget at skjule. Samtidig vil det være en kæmpe løft for befolkningens tillid til folkestyret.

Flere i arbejde.

Sunday, June 8th, 2014

Vi har stadig mange uden arbejde. Det kan vi gøre noget ved.

1. Fjern momsen på ydelser. Det mistede provenu vil vil komme igen i form af besparelser på overførselsindkomst og øgede skatteindtægter. Flere i arbejde og bedre betalingsbalance.

2. Erstat ejendomsværdiskatten af fast ejendom med skat af fortjenesten ved ejendomshandel – fratrukket dokumenterede udgifter til forbedringer og vedligehold. Så bliver værditilvækst skabt af sort arbejde beskattet = mere hvidt og mindre sort.

3. Hæv reparationsgrænsen for totalskade af motorkøretøjer fra de nuværende 75% til 100% af værdien. Det vil give arbejde til rigtigt mange pladesmede og mindre import af nye køretøjer. Flere i arbejde, bedre betalingsbalance og mindre miljøbelastning.

4. Erstat licensbaseret software i den offentlige sektor med fri software og brug den årlige besparelse på mere end 3 mia. til at forbedre denne software. Flere i arbejde, højere vidensniveau, bedre betalingsbalance og højere national sikkerhed.

Find selv på flere – det er ikke så svært.

Patentdomstol

Thursday, May 15th, 2014

Ved du at den europæiske patentorganisation, EPO som er en privat organisation, er hævet over loven? F.eks. udsteder EPO patenter på planter, hvilket er klart i strid med lovgivningen, men der er ingen myndighed som kan tvinge EPO til at overholde loven. Den europæiske patentdomstol som er underlagt EPO står snart klar til at dømme planteavlere, hvis de ved almindeligt forædlingsarbejde fremavler planter som andre har patenteret. Er man først dømt af denne domstol, er der ingen ankemulighed.

Skal danskerne underlægge sig denne domstol?

Patentdomstol

Wednesday, May 14th, 2014

Jeg vil bede dig tage dit ansvar meget alvorligt, når du skal stemme ja eller nej til om Danmark skal afgive retten til at dømme i patentsager til et privat organisation.

Et ja kan meget vel betyde at retssikkerheden rives væk under en række danske virksomheder.

Et eksempel.

En virksomhed (A) som lever af at spekulerer i patenter, gennemgår et softwareprogram som er skrevet af en dansk virksomhed (B) og finder noget som er unikt og søger patent på dette i et andet EU land. Patentet godkendes og er nu gældende i alle de lande som er underlagt patentdomstolen. A anklager nu B for patentkrænkelse og tilbyder B at indgå et forlig, ved at B betaler kr. 120.000,- og derved opnår retten til at anvende sin egen software. Hvis B ikke betaler vil A nedlægge fogedforbud mod at B anvender den patenterede software. De danske myndigheder vil sørge for at fogedforbuddet bliver effektueret, uagtet at B kan bevise at koden har været i brug inden patentet blev udtaget. Beviset skal først forelægges en dommer i det land hvor patentet er godkendt hvilket betyder at B skal bekoste at føre en retssag i et andet EU land, og hvad dertil hører af udgifter til tolke, advokater, rejser, ophold, tabt arbejdsfortjeneste osv. Formentlig en langt større omkostning end det tilbudte forlig.

Skal vi løbe den risiko ?

Det vil ikke ske siger Dansk Industri (DI). Men DI vil ikke garantere at det ikke sker og de vil heller ikke dække omkostningen hvis det sker alligevel.

Den fælles patentdomstol betyder at virksomheder som bruger patentsystemet kun skal søge et sted, for at få patent i alle de lande som har afgivet suverænitet til denne domstol. Siger vi ja kommer disse patenter også til at gælde i DK. Det gør reelt ikke nogen forskel for virksomheder som opererer på det internationale marked, da de under alle omstændigheder skal søge patent ved den europæiske patentorganisation  (EPO) og omkostningen til dette er den samme uanset om vi siger ja eller nej. Et nej vil dog betyde at de kan vælge også at søge patentet i DK, hvilket koster ca. kr. 5.000,- og for de flestes vedkommende er unødvendigt.

Basisindkomst?

Thursday, January 26th, 2012

Det bliver talt meget om overførselsindkomster for tiden. Og mange politikere har gennem årene udtalt at det skal kunne betale sig at arbejde, uden at gøre noget ved problemet.

Der er rigtigt mange mennesker mennesker som lever på offentlige ydelser. Og endnu flere, som lever at at administrere disse ydelser, kontrollere modtagerne eller forsøger at gøre dem arbejdsparate til de jobs som ikke er der.

Det kan gøre meget enklere.

 • Afskaf kontanthjælp, su, folkepension, førtidspension, boligsikring og andre lignende socialydelser.
 • Giv alle myndige danske statsborgere,  et skattefrit beløb på f.eks kr. 6000,- pr. md.
 • Indfør flad skat på f.eks 50% og fjern alle fradrag.
 • Tilbyd job til alle som ikke selv kan finde et arbejde. Et fuldtidsjob som giver yderligere f.eks kr. 6.000 skattefrit pr. md.

Hvad vil det betyde?

 • En væsentlig offentlig besparelse på administration og kontrol af overførselsindkomster og personskat
 • En højere livskvalitet, for de mennesker som ellers føler sig overflødige.
 • Et højere offentligt serviceniveau, da der nu er personale til at udføre de opgaver som der ikke er råd til i dag.
 • Bedre konkurrenceevne over for lavtlønslande,  da det vil kunne betale sig at tage et job til lav løn.
 • Bedre forhold for iværksættere og små virksomheder i yderområderne.

Det er slet ikke så svært.

/P

Betalingsring

Thursday, November 10th, 2011

Der tales meget om at lægge en betalingsring om København.

Et af argumenterne imod er at det vil være meget kostbart at bygge alle de betalingsanlæg som åbenbart er nødvendige.

Tillad mig at komme med et forslag.

Indfør en Københavner billet som man skal have liggende i forruden, og viser at man har betalt sin dagsafgift på samme måde som med P-afgiften.  Det vil give minimalt administrativt bøvl og spare omkostningen ved opførelse / drift af betalingsanlæg.

Det giver samtidig en meget større fleksibilitet mht. størrelsen af denne betalingsring og gør det muligt af variere prisen efter bilens miljøklassificering / størrelse, så min gamle Mercedes  uden katalysator bliver meget dyrere at få ind i byen end en lille el-bil.

Keep it simple 😉

Utopi ?

Tuesday, July 6th, 2010

Tænk hvis landets ledelse bestod af kompetente og visionære mennesker.
Hvor langt kunne vi så ikke nå?

Hvorfor er det politikere som sidder på ministerposterne?

De beviser jo gang på gang at de mangler kompetence og visioner.

Jeg får helt ondt i maven når jeg hører nyudnævnte ministre udtale, hvor spændende dette nye område er og hvor de glæder sig til at sætte sig ind i tingene. Fuldstændig son en skoleelev der skal i praktik.

Ministre skal derfor være fastansatte kompetente og begavede personer , som leder landet i den retning bestyrelsen (folketinget) pålægger dem. Uanset folketingets politiske sammensætning.

En minister vil herefter være i stand til at forklare borgerne hvad konsekvensen af folketingets beslutninger vil blive – uden at skele til skiftende meningsmålinger.

Det kunne være helt befriende at få ministre som rent faktisk har viden om det område de har ansvaret for.

Samtidig undgår vi at der oprettes overflødige ministerier, blot fordi der skal være ministerposter til alle som stiller krav om dette,  for at være med i en regering.